วันจันทร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2554

Generalized System of Preferences (GSP) :ระบบให้สิทธิพิเศษทางศุลกากร(จีเอสพี)

Trade Policy Organization : Generalized System of Preferences (GSP)

Generalized System of Preferences - GSP:ระบบให้สิทธิพิเศษทางศุลกากร(จีเอสพี)

ระบบให้สิทธิพิเศษทางศุลกากร(จีเอสพี) (Generalized System of Preferences - GSP)  คือ การให้สิทธิพิเศษได้รับการผ่อนปรนทางการค้าแก่ประเทศที่พัฒนาน้อย (Less Developed Countries-LDC)

ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศที่พัฒนาแล้วอื่นๆได้จัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมาเพื่ออนุญาตให้มีการนำเข้าโดยปลอดภาษีซึ่งผลิตภัณฑ์จากประเทศที่พัฒนาน้อยบางชนิดได้ในขอบเขตจำกัด

วัตถุประสงค์ของจีเอสพีนี้ก็เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจโดยการขยายการค้าผ่านทางความหลากหลายของสินค้าส่งออก

ความสำคัญ สินค้าส่งออกของสหรัฐฯ จำนวน 35 เปอร์เซ็นต์ส่งออกไปขายในประเทศพัฒนาน้อย(แอลดีซี) ในช่วงทศวรรษปี 1980 เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการค้าที่เพิ่มมากขึ้นกับประเทศพัฒนาน้อยเหล่านี้

ในปี ค.ศ. 1986 สหรัฐฯได้ส่งสินค้าออกมีมูลค่ารวมกันถึง 68.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐไปขายที่ประเทศพัฒนาน้อย ในปีเดียวกันนี้สินค้าเข้าจากประเทศพัฒนาน้อยเข้าไปขายที่สหรัฐฯมีมูลค่าถึง 124 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในจำนวนนี้สินค้าขาเข้ามีมูลค่าถึง 13.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าไปภายใต้ระบบจีเอสพี เมื่อปี ค.ศ. 1987 รัฐบัญญัติการค้าและภาษีศุลกากรสหรัฐฯได้ขยายโครงการระบบจีเอสพีนี้ออกไปอีก 8 ปี 5 เดือน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม